Akademiska Sångföreningen

The Academic Male Voice Choir of Helsinki

Grundad 1838. Ständigt en föregångare.

Akademen 180 för inbjudna organisationer och gäster


 
Ärade gäst,

hjärtligt välkommen på vårt 180-årsjubileum! På den här sidan hittar du all information om de olika evenemangen och vem man kan kontakta med frågor och besvär. Vi är glada och tacksamma över att du tagit emot vår inbjudan, och hoppas att du kommer att ha minst lika roligt som vi på jubiléet! Programmet hittar du längre ner på sidan.

Anmäl dig genom att klicka på RSVP-knappen här nedan. Om du äger ett konto på Akademens intranät, använd gärna det i stället.

 
Esteemed guest,

Warmly welcome to our 180th anniversary! On this page you'll find all the relevant information about the different events and who to contact with questions or troubles. We're glad and thankful that you've accepted our invitation, and we hope that you'll have at least as fun at the celebrations as we will! You can find the program below.

Register for the festivities through the button below. The form is in Swedish only, unfortunately – if you're having trouble with translating yourself, let us know through the form at the bottom of the page and we'll help you out!

Arvoisa vieras,

Lämpimästi tervetuloa 180-vuotisjuhliimme! Tältä sivulta löydät kaiken tarpeellisen tiedon vuosijuhlatapahtumista ja siitä, keneen voi olla yhteydessä kysymysten tai huolien kanssa. Olemma iloisia ja kiitollisia että olet vastaanottanut kutsumme, ja toivomme että sinulla on vuosijuhlilla vähintään yhtä hauskaa kuin meillä! Ohjelman löydät alempaa.

Ilmoittaudu juhliin allaolevasta napista. Ilmoittautumislomake on ikävä kyllä vain ruotsiksi – jos tästä koituu hankaluuksia, ota yhteyttä sivun alalaidasta löytyvällä yhteydenottolomakkeella!


| Svenska | Suomeksi | In English |

Jubiléets program

Jubiléets högtidligaste tillställning, den solenna akten, ordnas på körens klubblokal på Simonsgatan 8 den 14 april. Tillställningen börjar kl. 12.00, och är öppen för alla; programmet kommer att bestå av sång och hälsningar. Ifall du ämnar framföra en hälsning ber vi dig meddela detta till jubileumskommittén. Klädsel: akademisk högtidsdräkt (vit väst).

Jubileumskonserten Stjärnenatten går av stapeln kl. 16.00 den 14 april 2018 på Musikhuset i Helsingfors. Kören reserverar platsbiljetter för inbjudna gäster som anmält sitt deltagande på förhand. Sitt namn tar konserten från ett mäktigt a cappella-verk av Matthew Whittall, med en text sammansatt av Edith Södergrans dikter. Överlag är konserten är en kavalkad av ny musik, med bland annat ett urval beställningsverk från vårens 2017 pangsuccé Fåglarna och uruppföranden av verk av Lars Karlsson och Mari Sainio. Inte mindre än åtta av konsertens verk är komponerade på 2010-talet.

På kvällen efter konserten den 14 april ordnas en jubileumsbankett för kören och inbjudna gäster. Banketten ordnas på restaurang Paasitorni, Paasivuorigatan 5 A. Det kommer att ordnas transport för alla deltagare från Musikhuset till festplatsen efter konserten. Klädsel: akademisk högtidsdräkt (vit väst).

Konsertveckoslutet avslutas med sillfrukost på Agrosbackens valvkällare, Gamla vintervägen 14, söndagen den 15 april. Sillfrukosten börjar kl. 12.00. Klädsel: kavaj.

Frågor, besvär, hälsningar? Du kan i alla ärenden nå jubileumskommittén via jubkom@akademen.com, eller använd nedanstående kontaktformulär.


| Svenska | Suomeksi | In English |

Vuosijuhlien ohjelma

Vuosijuhlan juhlallisin tilaisuus, vastaanotto (solenn akt), järjestetään kuoron kerhotiloissa Simonkatu 8:ssa 14 huhtikuuta. Tilaisuus alkaa klo 12.00 ja on kaikilla avoin; ohjelmaan kuuluu laulu ja tervehdysten vastaanottaminen. Jos haluat esittää tervehdyksen pyydämme ilmoittamaan tästä vuosijuhlakomitealle (ylläoleva lomake tai jubkom@akademen.com). Pukukoodi: juhlapuku (valkoinen liivi).

Juhlavuosikonsertti Stjärnenatten esitetään klo 16.00, 14. huhtikuuta 2018 Helsingin Musiikkitalolla. Kutsuvieraille jotka ilmoittavat osallistumisestaan etukäteen löytyy varattu paikka. Nimensä konsertti saa Matthew Whittallin säveltämästä mahtavasta a cappella-teoksesta, jonka teksti on kollaasi Edith Södergranin runoista. Konsertti ylipäänsä on uuden musiikin kavalkadi, sisältäen muun muuassa tilausteoksia kevään 2017 yleisömenestyksestä Fåglarna sekä kantaesitettyina Lars Karlssonin ja Mari Sainion teoksia. Ei vähempää kuin kahdeksan konsertin teoksista on sävelletty 2010-luvulla.

Illalla 14. huhtikuuta, konsertin jälkeen järjestetään kuorolle ja kutsuvieraille vuosijuhlaillallinen. Illallinen järjestetään ravintola Paasitornissa, Paasivuorenkatu 5 A. Tilaisuuteen osallistujille järjestetään kuljetus konsertin jälkeen. Pukukoodi: juhlapuku (valkoinen liivi).

Konserttiviikonloppu päättyy silliaamiaiseen Agroksenmäen holvikellarissa, Vanha talvitie 14, sunnuntaina 15. huhtikuuta. Silliaamiainen alkaa klo 12.00. Pukukoodi: pikkutakki.

Kysymyksiä, huolia, tervehdyksiä? Voit kaikissa asioissa olla juhlavuosikomiteaan yhteydessä osoitteessa jubkom@akademen, tai käyttämällä allaolevaa yhteyslomaketta.


| Svenska | Suomeksi | In English |

Anniversary program

The most solemn part of the anniversary celebrations, the welcome reception, will be arranged at the choir's clubrooms at Simonsgatan 8 on the 14th of april. The reception begins at 12 o'clock noon, and is open to all. The program consists of song and the reception of gifts and greetings. If you wish to present a greeting we ask you to inform the anniversary committee of this. Dress code: white tie.

The anniversary concert Stjärnenatten – The Starry Night – will be performed at 4 p.m. on the 14th of april 2018 at the Helsinki Music Centre. Seats will be reserved for guests who have announced their participation in advance. The concert is named after a mighty a cappella work by Matthew Whittall, set to a collage of poems by Edith Södergran. The concert overall is a cavalcade of new music, with, amongst other things, a selection of compositions made for the highly successful production Fåglarna in the spring 2017, as well as first-time performances of music by Lars Karlsson and Mari Sainio. No less than eight works in the concert's repertoire are composed in the 2010s.

In the evening of the 14th, after the concert, an anniversary banquet will be held for the choir and invited guests. The Banquet is arranged at restaurant Paasitorni, Paasivuorigatan 5 A. Transport from the Music Centre to the banquet will be arranged for all participants. Dress code: white tie.

The concert weekend ends the following day, the 15th of april, with a traditional seafood brunch at Agrosbacken cellar, Gamla vintervägen 14. The brunch begins at 12.00 noon. Dress code: suit jacket (informal attire).

Questions, problems, greetings? You can contact the anniversary committee on all topics via jubkom@akademen.com, or by using the contact form above.


FRÅGOR / KYSYMYKSIÄ / QUESTIONS

Har du frågor om jubiléet? Med nedanstående blankett kan du kontakta jubileumskommittén direkt.

Onko sinulla kysymyksiä juhlavuodesta? Allaolevan lomakkeen kautta voit olla suoraan yhteydessä juhlavuositoimikuntaan.

Do you have questions about the anniversary? You can contact the committee directly using the form below.

...om du önskar att vi ska kontakta dig per telefon. ...jo haluat että olemme yhteydessä puhelimitse. ...if you want us to be in contact via phone.
 

© Akademiska Sångföreningen rf 2019
Driven med Squarespace